Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
ogłoszenia
Ważna informacja! Zamknij
Od teraz, dla Twojej wygody, logowanie do panelu ogłoszeń znajduje się tutaj i jest połączone z logowaniem do portalu OX.PL Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
Lista obserwowanych ogłoszeń dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wróć

Szukane ogłoszenie jest nieaktualne - może coś innego?


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - aplikant Straży Miejskiej

Cieszyn
Zarchiwizowane: 2019-07-13 16:00
Ogłoszenie użytkownika
Straż Miejska w Cieszynie
Ogłoszenia tego użytkownika
Wyświetleń: 1609
Zgłoś naruszenie

Opis

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W CIESZYNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - aplikant Straży Miejskiej (trzy wakaty) 1. Wymagania niezbędne: a/ obywatelstwo polskie, b/ ukończone 21 lat, c/ wykształcenie co najmniej średnie, d/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, e/ nienaganna opinia oraz sprawność psychomotoryczna, f/ niekaralność za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, g/ uregulowany stosunek do służby wojskowej h/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 2. Wymagania dodatkowe: a/ posługiwanie się jednym z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, czeski) na poziomie minimum podstawowym, b/ prawo jazdy, co najmniej kat. B, c/ swoboda formułowania myśli i redagowania tekstów oraz obsługa komputera i telefonu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych, d/ dyspozycyjność, e/ zamieszkanie na terenie powiatu cieszyńskiego. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a/ wykonywanie pod nadzorem przełożonego zadań i podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych i innymi przepisami regulującymi pracę straży miejskich, b/ zapoznanie się z Regulaminem Pracy Straży Miejskiej w Cieszynie i jego przestrzeganie, c/ wykonywanie poleceń służbowych przełożonych i wydawanie takich poleceń w ramach uzyskanych uprawnień, d/ prowadzenie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi wymogami, e/ dbanie o właściwy stan sortów mundurowych i estetyczny wygląd na służbie, f/ ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, g/ uczestniczenie w szkoleniach wyznaczonych przez przełożonych, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz dbanie o sprawność psychofizyczną, potrzebną do pełnienia służby, h/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego, dbanie o kulturę pracy i obsługę stron. 4. Warunki pracy: a/ praca zmianowa w trybie ciągłym (sobota, niedziela, święta), b/ praca narażona jest na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, c/ wynagrodzenie: stawka zasadnicza 2 600 zł brutto (do ukończenia szkolenia podstawowego; po szkoleniu do zawarcia nowej umowy - wzrost o 150 zł; przy nowej umowie /po roku/ - wzrost o kolejne 150 zł) + dodatek stażowy + dodatki: za pracę w godzinach nocnych (20%) oraz za pracę na II zmianie (10%), d/ świadczenia z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych. 5. Wymagane dokumenty: a/ podanie (list motywacyjny), b/ życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, c/ dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), d/ kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy, e/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy strażnika miejskiego oraz o niekaralności. Wymagane dokumenty należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie lub pocztą na adres: Straż Miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, z dopiskiem: „ nabór – 2/2019 na stanowisko aplikant straży miejskiej”, w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 13:00 6. Etapy naboru: a/ sprawdzenie wymogów formalnych – kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu sprawnościowego, testu pisemnego z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, b/ test sprawnościowy - wymagany strój niekrępujący oraz dwa rodzaje obuwia (na salę i do biegania), c/ test pisemny z wiedzy merytorycznej, d/ rozmowa kwalifikacyjna. 7. Uwagi dodatkowe: a/ informacje szczegółowe dotyczące naboru określa Regulamin, dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna (http://www.bip.um.cieszyn.pl), w zakładce jednostki organizacyjne – Straż Miejska w Cieszynie – ogłoszenia – praca. b/ dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, c/ złożone i nie wykorzystane oferty należy odebrać w terminie 1 miesiąca, po tym terminie oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone, d/ informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Cieszynie (www.sm.cieszyn.pl), stronie BIP Miasta Cieszyna - w zakładce jednostki organizacyjne – Straż Miejska w Cieszynie – ogłoszenia – praca oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie. e/ wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naboru 1/2019, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Cieszyn 28.05.2019 r.
Wróć
Ostatnio zarchiwizowane

Ogłoszenia promowane